Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

Jungwirthová, I. - 1. vyd. -  Praha : Portál, 2015. - 191 s.

 

Neslyšící dítě v mé třídě? Vždyť to neumím, nemám s tímto postižením žádnou zkušenost. K čemu je integrace dobrá a pro koho je vhodná? Srozumitelně a čtivě napsaná kniha, s četnými zkušenostmi a návody z praxe se snaží na tyto a mnohé další otázky odpovědět. K uvedení do problematiky sluchového postižení v úvodu seznamuje mj. s různými typy a příčinami vad sluchu, používanými kompenzačními pomůckami, věnuje se vývoji sluchu a řeči dítěte po přidělení funkční kompenzační pomůcky, probírá otázku, zda, kdy a proč je důležité používat prvky znakového jazyka, uvádí faktory, které vývoj řeči ovlivňují. Větší část knihy je věnovánasoučasným možnostem vzdělávání sluchově postižených dětí. Nejprve se autorka zaměřuje na speciální školy, uvádí důvody, proč rodiče tento typ školy volí. Dále nabízí argumenty, které vyvracejí nejčastější důvody učitelů proti integraci, ukazuje, jak může integrace na základě legislativy probíhat. Samostatné kapitoly jsou věnovány integraci do mateřské a základní školy - na co se zaměřit před nástupem do školy,  uvedena jsou obecná doporučení pro integraci dítěte, popsán je obvyklý režim v MŠ s přihlédnutím k potřebám dítěte se sluchovým postižením, včetně doporučení, jak řešit problémové situace, či na co se zaměřit při výuce v jednotlivých předmětech. Podle autorky stojí za to pokusit se o integraci do běžné školy téměř u všech dětí, které špatně slyší.


ISBN: 978-80-262-0944-7

Cena:

265,00 Kč