Menu

E-shop Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

+420 235 517 313

Informační centrum

Nebojte se zákonů

Nebojte se zákonů, hájí práva dětí : informační brožura pro rodiče dětí se sluchovým postižením

Praha : CDS Tamtam, 2016. 72 s.

 

Život se zdravotním postižením přináší řadu situací i komplikací, kterým je potřeba rozumět a umět na ně reagovat - ať už se týkají oblasti zdravotnictví, školství či sociálních věcí. Ne všichni úředníci nebo odborníci znají základní práva osob se zdravotním postižením a ne všude jsou naplňována. Zájemcům o problematiku práv dítěte se zdravotním postižením nabízí tato brožura srozumitelnou a přehlednou formou důležité informace z následujících zákonů, úmluv a vyhlášek, platných k listopadu 2016: Listina základních práva a svobod, Listina o právech dítěte, Úmluva o právech dítěte, Úmluva o právech osob se ZP, Občanský zákoník č. 89/2012, Zákon o veřejném ochránci práv, Zákon o sociálních službách, Zákon o poskytování dávek osobám se ZP, vyhláška č. 388/2011, Zákon o vzdělávání, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Zákon o veřejném zdravotním pojištění, Zákon o daních z příjmů. Uveden je také seznam používaných zkratek, slovníček pojmů a seznam odkazů a použitých zdrojů.


ISBN: 978-80-86792-31-6

Cena:

50 Kč